Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


1. APO-Biogas

PHÂN HỦY YẾM KHÍ

Ngày đăng : 08/07/11

PHÂN HỦY YẾM KHÍ

1, Phân hủy yếm khí là gì?

-       Vi khuẩn hoạt động không cần không khí,

-       Sự lên men tối ưu ở 350C,

-       Sự sản xuất khí sinh học (65% CH4 + 35% CO2),

-       Giảm sự ô nhiễm (giảm ~80% COD),

-       Phế phẩm ổn định.

2, Đặt trưng trong phân hủy yếm khí

-       Hồ phản ứng kín (không mùi, chỉ thoát ra ở ống thu khí),

-       Hoạt động tốt ở thời tiết ấm,

-       Cung cấp liên tục,

3, Xử lý yếm khí

Chất thải + Nhiệt (~350C) --> Loại bỏ ~80%COD, thu nhiệt. COD thành khí sinh học -->COD thải ra thấp (65% CH4 + 35% CO2).

Vi trùng trong bể xử lý yếm khi 1 phát triển chậm --> Cần hồ phản ứng lớn.

4, Các chất thải nào xử lý bằng phân hủy yếm khí?

-       Phân động vật,

-       Rác thải hữu cơ,

-       Nước thải nhà máy chế biến tinh bột mì,

-       Nước cống thải.

5, Lượng khí sinh học đạt được bao nhiêu?

C6H12O6 + 6H2O + 6CO2

            192g COD

C6H12O6 --> 3CH4 + 3CO2

            3X22,4=67,2 Lít/mol

1000

-------x (67,2) = 0,35m3/kg COD

192

6, Giá trị khí sinh học là gì?

NHIÊN LIỆU                              MJ/M3

Khí than đá                               16,7-18,5

Khí sinh học                              20-26

CH4                                          34-38,6

Propan                                      86-94

Butan                                        109-118