Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


Khoa Học Công Nghệ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI KHÍ SINH HỌC VIỆT NAM

Ngày đăng : 06/07/12

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI KHÍ SINH HỌC VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA HIỆP HỘI KHÍ SINH HỌC VIỆT NAM

Nhiệm kỳ 2011-2016

 

1.      Tập hợp đội ngũ ngành Khí sinh học Việt Nam (KSHVN) thành một ngành hàng kinh tế - kỹ thuật góp phần phát triển chăn nuôi, giảm khí phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng công trình KSH, tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; lấy hộ nông dân và doanh nghiệp là nòng cốt, Hiệp hội là đại diện - cầu nối với cơ quan quản lý Nhà nước, giữa Chính phủ và xã hội.

 

2.     Tổng kết thực tiễn, phổ cập đa dạng hóa công nghệ KSH theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa, phù hợp với các vùng sinh thái và điều kiện của hộ nông dân, doanh nghiệp; phù hợp với chiến lược năng lượng quốc gia và công nghệ xanh, thân thiện với môi trường, bao gồm: kỹ thuật cứng, kỹ thuật mềm, tổ chức và quản lý; ở các mức hộ trang trại trung bình, khá giả, giàu; doanh nghiệp vừa  và nhỏ; doanh nghiệp lớn; làng nghề, khu công nghiệp qui mô tập trung, bãi phế thải công nghiệp… tiến tới đạt tiêu chuẩn hóa công trình Khí sinh học Việt Nam.

 

3.     Phát triển thị trường  KSH, giảm khí phát thải trên địa bàn cả nước, nâng cao dần tỉ lệ hộ nông dân, trang trại , doanh nghiệp trước hết là chăn nuôi ứng dụng công nghệ KSH an toàn, hiệu quả, bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

 

4.     Chủ động đẩy mạnh hoạt động hợp tác liên kết trong, ngoài nước trên lĩnh vực khí sinh học trước hết trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mở rộng ra công nghiệp, dịch vụ, du lịch và các ngành khác, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trước hết trong ASEAN, mở rộng ngoài ASEAN và các tổ chức, cá nhân khác.

 

5.     Hỗ trợ, liên kết, bảo vệ các thành viên tham gia HHKSH, đẩy mạnh hoạt động thông tin, đào tạo, huấn luyện, giao lưu, phát triển hội viên, gắn kết  nối và hợp tác hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, sử dụng, quản lý công trình KSH.